CVVE, Ukraine and the CiviCRM Community

Published
2022-03-08 05:29
Written by
Ukrain Flag

English translation below

Community

“Gebruik je nog Civi Mobile?” vraagt Jaap onschuldig, terwijl ik op de bank plof. “Euh ja, nu wel weer,” antwoord ik. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, ga ik weer meer bij mensen op bezoek. “Die app is gemaakt door Oekraïners hè? Jullie hebben toen nog geholpen om die naar het Nederlands te vertalen.” Ik heb er een lange dag hard werken opzitten en ben toe aan weekend, maar Jaap vervolgd: “Wat doe je nu eigenlijk voor de community?”

“Moet ik nu nog iets voor de CiviCRM-community doen?!” vraag ik me geïrriteerd af. Ik heb destijds toch al geholpen die app te vertalen?! Ik heb al tien uur gewerkt vandaag en ik heb ook de afgelopen dagen extra gewerkt, terwijl ik eigenlijk vakantie zou hebben! Wanneer mag ik eindelijk rusten?

En terwijl ik nadenk over die vraag van Jaap, realiseer ik me: al mijn werk isvoor de community. Ik werk namelijk als projectleider bij Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE). Toen ik deze week het nieuws kreeg dat er een noodopvang voor 950 Oekraïners in onze gemeente kwam, offerde ik mijn vakantie op en ging aan het werk. En mijn collega’s met mij. Bij CVVE brengen we vrijwilligers uit de Edese samenleving (en dat zijn er veel!) in contact met mensen vanuit een vluchtsituatie. Vanuit CVVE coördineren we het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, zodat de geboden hulp aansluit op de behoefte. Omdat we geloven in wereldburgerschap. In een gemeenschappelijk mens-zijn over grenzen heen. Syriërs, Afghanen, Oekraïeners, Nederlanders, Duitsers, Amerikanen, we zijn allemaal mensen. We geloven dat mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat er een gedeelde behoefte is om elkaar te zien en zelf gezien te worden. Waar we de ander echt zien als medemens, ontstaat rechtvaardigheid. Dan deel je de maaltijd, je kleding, je speelgoed, je huiskamer, je hart.

CVVE draagt bij aan verbinding tussen mensen vanuit een vluchtsituatie en mensen uit Ede en coördineert de inzet van vrijwilligers. CiviCRM en Civi Mobile helpen ons daarbij. Dus dankzij Oekraïners, helpen wij Oekraïners. Ik moet denken aan een oude wijsheid: “Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal.”

Ik ben niet technisch, ik heb geen verstand van code en programmeren. Daardoor vind ik het soms lastig om iets terug te doen voor de community. Maar ik ben wel een sociaal werker en ik weet wel hoe ik vrijwilligers kan aansturen en begeleiden. Oekraïners helpen ons met CiviCRM, wij helpen met CiviCRM Oekraïners. Zo helpen we elkaar, ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen vaardigheden en talenten. Voor mij is dat community zijn.

Harma Jansma

---

Community

Do you still use Civi Mobile?” Jaap asks innocently, while I plop on the couch. “Uh yes, now I do,” I answer. Now that the corona measures have been relaxed, I will visit people again. “That app is made by Ukrainians, do you know? Back then you helped to translate it into Dutch.” I've had a long day of hard work and I'm ready for the weekend, but Jaap continues: “What do you actually do for the community?”

Is there anything else I need to do for the CiviCRM community now?!” I wonder annoyed. Didn't I already help to translate that app?! I've already worked ten hours today and I've also worked extra the last few days, when I was supposed to be on vacation! When can I finally rest?

And while I think about Jaap's question, I realize: all my workis for the community. I work as a project leader at the Coordination of Volunteers for Refugees Ede (CVVE). When I got the news this week that an emergency shelter for 950 Ukrainians was opening in our municipality, I gave up my vacation and went to work. And my colleagues with me. At CVVE we bring volunteers from Ede society (and there are many!) in contact with people from a refugee situation. At CVVE, we coordinate bringing supply and demand together, so that the help offered meets the need. Because we believe in global citizenship. In a common humanity across borders. Syrians, Afghans, Ukrainians, Dutch, Germans, Americans, we are all human. We believe that people are equal to each other. And that there is a shared need to see each other and to be seen. Where we really see the other as fellow human beings, justice arises. Then you share the meal, your clothes, your toys, your living room, your heart.

CVVE contributes to the connection between people from a refugee situation and people from Ede and coordinates the deployment of volunteers. CiviCRM and Civi Mobile help us with that. So thanks to Ukrainians, we help Ukrainians. I am reminded of an old saying: “Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Give a serving to seven, and also to eight, for you do not know what evil will be on the earth.”

I'm not technical, I don't understand code and programming. That's why I sometimes find it difficult to give something back to the community. But I am a social worker and I know how to manage and guide volunteers. Ukrainians help us with CiviCRM, we help with CiviCRM Ukrainians. In this way we help each other, each in his own way and with his own skills and talents. For me that is being a community.

Harma Jansma


Filed under
9 people liked this (login to vote or to comment)

Comments

Thank you, Harma and Jaap! There is a great spirit of generosity and humanity in what you write and do.

Thank you very much for sharing, Harma and Jaap. CiviCRM is very lucky to have you both as community members!